Parafia Iskrzynia

Kapłani i osoby zakonne pochodzące z Iskrzyni Krzysztof Więch 2005 r.

O żywotności i efektywności działań duszpasterskich każdej parafii świadczą powołania kapłańskie i zakonne. Kapłani, bowiem tam pracujący przykładem swego życia, posługą słowa Bożego i sakramentalną, a zwłaszcza celebrowaniem Mszy św. mają budować i umacniać „mury duchowej świątyni”, jaką jest cały Kościół Chrystusowy (por. DK 6). Do głównych zadań kapłana jest głoszenie Ewangelii, bycie pasterzem dla swych wiernych i sprawowanie kultu Bożego zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa, przekazaną Apostołom i ich następcom w Wielki Czwartek w Wieczerniku (por. KK 28). W dotychczasowej historii miejscowości, Iskrzynia wydała 7 kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz 5 sióstr zakonnych.

Ks. Józef Węgrzynek

Urodził się 14 marca 1935 r. w Iskrzyni jako syn Bronisława i Heleny z domu Inglot. W latach 1942 – 1949 pobierał naukę w Szkole Podstawowej w Iskrzyni i Krościenku Wyżnym. W tym samym roku został przyjęty do Niższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie zdobył świadectwo dojrzałości (1953 r.). Po maturze wniósł prośbę o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego, również w Przemyślu. Po sześciu latach studiów, w dniu 7 czerwca 1959 r. przyjął sakrament kapłaństwa z rąk bp Franciszka Bardy. Tydzień później odprawił Mszę św. prymicyjną w swej rodzinnej parafii pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym. Po odpoczynku, z polecenia władz duchownych, objął pierwszą placówkę duszpasterską w Słocinie k. Rzeszowa. Następnym jego miejscem pracy duszpasterskiej była parafia Niewodna k. Strzyżowa, gdzie służył wiernym jako wikariusz, przez dwa lata (1960 – 1962). Przez kolejne siedem – lata 1962 – 1969 – w Iwoniczu Zdroju, gdzie pełnił funkcje wikariusza i katechety szkół średnich i zawodowych. W dowód uznania za dotychczasową pracę, został skierowany do parafii katedralnej w Przemyślu w charakterze wikariusza i katechety. Katechizował w trzech szkołach ponadpodstawowych i pomaturalnych na terenie miasta, tj. Liceum im. Słowackiego, Studium Pedagogicznym i Studium Pielęgniarskim. Oprócz tych powierzonych mu zadań, zajmował się ponadto duszpasterstwem młodzieży męskiej. Dwa lata (1973-1975) pracował w Stalowej Woli jako wikary i katecheta. W dniu 23 października 1975 r. po uzyskaniu zgody bp I. Tokarczuka wyjechał z Polski i podjął pracę duszpasterską w Szwecji. Pierwszą parafią do której go skierowano była położona 125 km, na północny – zachód od Sztokholmu- Vöstera. Przebywał w niej do 31 grudnia 1978 r. Od stycznia 1979 r., nowym jego miejscem pracy było miasto Norköping, 165 km, na południowy zachód od Sztokholmu. Ks. Węgrzynek postanowił wstąpił w końcu do zakonu na przełomie 1994/1995 r. Przez 10 miesięcy przebywał w nowicjacie O.O. Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą. Ostatecznie zmienił decyzję. Powrócił do pracy w Szwecji, gdzie 1 września 1995 r. podjął obowiązki proboszcza w parafii Trollhättan w pobliżu Göteborga. Aktualnym miejscem pracy ks. J. Węgrzynka jest miasto portowe Karlskrona1.

Ks. Antoni Krzysik

Urodził się 13 lipca 1960 r. w Iskrzyni. Jego rodzicami byli Edward i Cecylia z domu Płaza2. Edukację na poziomie szkoły podstawowej realizował w latach 1967-1975 w Iskrzyni3. Kolejnym miejscem nauki był Brzozów – Zasadnicza Szkoła Budowlana i Technikum Budowlane. W tej placówce oświatowej w 1981 r. zdobył świadectwo maturalne. Niedługo podjął pracę zawodową w Przedsiębiorstwie Budownictwa Naftowego „Naftomontaż” w Krośnie. Tego samego roku, czując powołanie kapłańskie, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Studia w seminarium zwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich z rąk bp I. Tokarczuka. Miało to miejsce w Przemyślu dnia 24 czerwca 1987 r.4. Warto dodać, że były to pierwsze prymicje w nowo erygowanej parafii. Ten fakt odnotował ks. proboszcz Cz. Jaworski w ogłoszeniach parafialnych pod datą 27 czerwca 1987 r.5.

Pierwszym miejscem pracy duszpasterskiej młodego kapłana była parafia Gogołów k. Jasła. Przez pewien czas zastępował kapłana: w Węglówce k. Krosna. Był to okres wakacyjny. Następnym miejscem, gdzie pracował była parafia Tarnawiec k. Leżajska. Pełniąc obowiązki wikariusza, prowadził budowę nowego kościoła w Ożannie Małej. Innymi miejscami posługi ks. A. Krzysika były: Tapin koło Radymna i Korczyna koło Krosna, Dom Księży Emerytów „Emaus”. Aktualnym miejscem pracy wspomnianego kapłana jest Łopuszna Mała k. Kańczugi, gdzie pełni funkcje rektora kościoła6.

Ojciec Jerzy (imię zakonne: Salezy) Kurcoń

Przyszedł na świat w dniu 11 października 1964 r. w Iskrzyni, jako syn Adolfa i Zofii z domu Rysz7. Do szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1971 – 1979 w swojej rodzinnej miejscowości8. Chcąc swą przyszłość związać z górnictwem zdecydował się na naukę z Zasadniczej Szkole Górniczej przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach – Brynowie. Z chwilą ogłoszenia stanu wojennego (13 grudnia 1991 r.) i strajku okupacyjnego w tej kopalni został przez władze szkoły odesłany do domu rodzinnego. 16 grudnia oddziały ZOMO i wojska brutalnie spacyfikowały kopalnię. Od ich kul zginęło 9 górników a 23 zostało rannych9. Władze komunistyczne zbrojnie podporządkowały sobie polskie społeczeństwo. W drugim tygodniu stycznia 1982 r. został wezwany listownie przez władze szkoły i kopalni wrócił do nauki. Następnie odbył zastępczą służbę wojskowej, a po jej zakończeniu podjął pracę jako górnik we wspomnianej wcześniej kopalni10.W 1992 r. podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu O.O. Franciszkanów. Odbył roczny nowicjat w Miejskiej Górce w Wielkopolsce. Tam w dniu 27 sierpnia 1994 r. złożył pierwsze śluby czasowe. W kolejnych latach (1994-1997) uczęszczał do liceum w Opolu, gdzie zdobył świadectwo dojrzałości. Decyzją władz zakonnych został skierowany na studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach – Panewnikach. W trakcie studiów( III rok ) otrzymał propozycję wyjazdu do Austrii, aby pogłębić znajomość języka niemieckiego i kontynuować studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Grazu. W tym mieście przyjmuje święcenia diakonatu. Miały one miejsce w dniu 15 września 2002 r. a udzielającym był ordynariusz diecezji Graz-Seekau, bp Egon Kapellari11. W rok później skończył studia, obronił pracę magisterską i uzyskał tytuł magistra z teologii moralnej. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 27 sierpnia 2003 r. w bazylice mniejszej domu prowincjalnego w Katowicach – Panewnikach, z rąk abp Damiana Zimonia – metropolity archidiecezji katowickiej12. Prymicje w rodzinnej miejscowości odbyły się w dniu 31 sierpnia 2003 r. Po wakacjach. spędzonych w gronie rodziny, krewnych i członków wspólnoty zakonnej, neoprezbiter został oddelegowany przez swoich przełożonych do pracy duszpasterskiej w mieście Bad Gleichenberg k. Grazu, w pobliżu węgierskiej granicy. Tam pracuje do dziś13.

Siostra Helena (imię zakonne: Fabiola) Frydrych

Przyszła na świat w dniu 27 lutego 1947 r. w Iskrzyni, jako córka Stanisława i Anieli14. Wiedzę na poziomie szkoły podstawowej zdobyła w latach 1954-1961 w swej rodzinnej miejscowości15. W wieku 17 lat podjęła decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi koło Brzozowa. Odbyła przewidziany prawem kanonicznym postulat, nowicjat i złożyła pierwsze śluby czasowe. W tym czasie uzyskała również świadectwo maturalne, uczęszczając do jednego z liceów zaocznych w Krośnie. Sześć lat później, tj. w dniu 3 października 1972 r. złożyła śluby wieczyste16. Od wstąpienia do zakonu podnosiła swoje kwalifikacje jako katechetka. Miejscowości, w których pracowała to: Przemyśl, Pikulice koło Przemyśla, Leżajsk, Sanok i Chłopice koło Radymna17. Aktualnie siostra H. Frydrych pracuje w Jarosławiu, gdzie pełni funkcję katechetki dzieci niepełnosprawnych18.

Siostra Bernadeta (imię zakonne: Maria Stefania) Kurcoń

Urodziła się w dniu 6 kwietnia 1967 r. w Iskrzyni jako córka Adolfa i Zofii z domu Rysz19. Edukację w Szkole Podstawowej w Iskrzyni zrealizowała w latach 1973-198220.Odczuwając powołanie do życia zakonnego, zdecydowała się na wstąpienie do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Czyni to w stosunkowo młodym wieku 15 lat21. W dniu 15 lipca 1982 r. przekracza furtę klasztorną sióstr elżbietanek w Poznaniu. Tego samego roku rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Cztery lata później(1986 r.) zdobyła świadectwo dojrzałości. Wystosowana prośba o przyjęcie do nowicjatu została rozpatrzona pozytywnie. Miało to miejsce w tym samym mieście i domu zakonnym. Od 7 lipca 1986 r. do 8 sierpnia 1987 r. pogłębiała swoje życie duchowe i zakonne. W wymienionym terminie złożyła śluby czasowe i z woli władz zakonnych podjęła pracę jako pielęgniarka osób obłożnie chorych i dzieci z niedorozwojem fizycznym i umysłowym22.Chcąc lepiej służyć podopiecznym podjęła studia w dziedzinie pielęgniarstwa (1988-1990 r.) w Międzyzakonnym Studium Medycznym w Warszawie. Dwa lata nauki zostały uwieńczone zdobyciem dyplomu pielęgniarskiego23. W latach 1990 – 1993 służyła chorym w Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych w Poznaniu, a następnie w Łopiennie k. Gniezna. Tam, 15 sierpnia 1992 r. składa profesję wieczystą. Kolejnym siedmioletnim miejscem pracy siostry Bernadety Kurcoń były Psary k. Ostrowca Wielkopolskiego, gdzie przebywała od 1993 do 2000 r. W połowie 2000 r. zarząd zgromadzenia skierował ją ponownie do pracy w Łopiennie. Pracuje w tej miejscowości do dnia dzisiejszego 24.

Siostra Bożena (imię zakonne: Maria) Najbar

Urodziła się 12 listopada 1963 r. w Krośnie jako córka Franciszka i Cecylii z domu Klamot25. Naukę w Szkole Podstawowej w Iskrzyni ukończyła w 1978 r.26. Od września tego samego roku uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie. Ostatecznie edukację na poziomie szkoły średniej zwieńczyła w 1984 r. zdobyciem świadectwa dojrzałości w technikum odzieżowym w Krakowie. Odczuwając powołanie do życia zakonnego, we wrześniu 1984 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera – sióstr klawerianek w Krośnie27. Tam odbyła roczny postulat i dwuletni nowicjat. Składając śluby czasowe 1987 r., przybrała imię zakonne Maria. Decyzją władz zakonnych została przeniesiona do Krakowa w celu podjęcia studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej oraz pracy w Sekretariacie Misyjnym Kurii Krakowskiej. Przez pięć lat łączyła studia z pracą w Kurii. W 1992 r. obroniła pracę magisterską pt.: „Działalność Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Polsce w latach 1945-1992” i zdobyła tytuł magistra teologii. Rok później, 8 września 1993 złożyła śluby wieczyste. Kolejnymi miejscami pracy siostry B. Najbar było biuro Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie oraz Podkowa Leśna koło Warszawy, gdzie pełniła funkcję przełożonej domu zakonnego. W latach 2002-2003 przebywała we Włoszech, studiując na Uniwersytecie Misjonologicznym „Urbaniana” w Rzymie. Obecnie siostra B. Najbar pracuje w domu zakonnym Krośnie jako animatorka misyjna28.

Siostra Ewa Rysz

Urodziła się w dniu 19 czerwca 1967 r. w Krośnie. Jej rodzicami byli Stanisław i Anna z domu Kielar29. W 1975 r. rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Iskrzyni, którą ukończyła w czerwcu 1982 r. Przez kolejne trzy lata uczęszcza do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, w zawodzie sprzedawca. Po jej ukończeniu podjęła pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Krośnie, w charakterze sprzedawcy30. Pracę zawodową łączyła z nauką w Technikum Spożywczym w Krośnie, gdzie w 1988 r. zdała maturę31. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W Krakowie i Częstochowie odbyła postulat oraz nowicjat. Po jego zakończeniu złożyła pierwsze śluby zakonne. Miało to miejsce w Częstochowie w 1991 roku. W okresie pięcioletniego junioratu pełniła funkcję furtianki w Domu Prowincjalnym w Krakowie. Pięć lat później – 20 lipca 1996 r. – złożyła śluby wieczyste32. Pracując dalej jako furtianka w wymienionym domu zakonnym rozpoczęła zaoczne studia teologiczne w Filii PAT w Tarnowie. Resztę studiów realizowała w Częstochowie, na filii tej samej uczelni. Do Częstochowy została oddelegowana do pełnienia funkcji podmistrzyni nowicjatu. 1 czerwca 2002 r. obroniła pracę magisterską z teologii moralnej pt. „Formacja zakonna w świetle nauczania kościelnego i teologicznego” pisaną pod opieką ks. prof. dr hab. J. Kowalskiego z Krakowa. Po zakończeniu funkcji podmistrzyni w sierpniu 2004 r. została skierowana do domu zakonnego w Nowym Kamieniu koło Sokołowa Małopolskiego, aby objąć obowiązki przełożonej domu oraz katechetki w Zespole Szkół im Św. Stanisława Kostki w Kamieniu. Funkcje te pełni do dnia dzisiejszego33.

1 API, br. sygn., Liber natorum 1907-1945 Iskrzynia,pag.1, series 7; J. Lorens, Iskrzynia…,t.1, s.262-264; Relacja ustna M. Wulw, siostry J. Węgrzynka, Iskrzynia 27.06.2005 r .

2 API, br. sygn., Księga chrztów Iskrzynia,1945-2005 r., Nrus series 12,pag.166; Relacja ustna A. Kurconia, Iskrzynia 3.05.2005 r.

3 J. Lorens, Kronika…, t.1, s.265.

4 API, br. sygn., Księga…, , t. 1, (21.06.1987), [b. n. s.].

5 Tamże, t.1, (27.06.1987), [b. n. s.].

6 J. Lorens, Iskrzynia …, t. 1, s. 265-266; Relacja ustna T. Frydrycha, Iskrzynia,27.06.2005r.

7 API, br. sygn., Księga chrztów Iskrzynia 1945-2005 r., Nrus series 13,pag.177.

8 AZSI, br. sygn., Dziennik lekcyjny kl. VIII (1978/1979), s.74; Relacja ustna A. Kurconia, ojca S. Kurconia, Iskrzynia ,3.05.2005 r.

9 J. Zaryn, Dzieje Kościoła…, s. 477.

10 Relacja ustna Z. Kurcoń, matki S. Kurconia, Iskrzynia, 3 .05.2005 r.

11 List S. Kurconia do autora pracy, przesłany pocztą elektroniczną, 4.05.2005 r.

12 List S. Kurconia…, 4.05.2005.

13 Relacja J. Więch, z domu Kurcoń, siostry S. Kurconia, Miejsce Piastowe, 9.05.2005 r.

14 API, br. sygn., Księga chrztów Iskrzynia 1945-2005, Nrus series 2,pag.130.

15 AZSI, br. sygn., Arkusz ocen nr 2 w: Księga ocen rok szkolny 1960/1961.

16 J. Lorens, Iskrzynia …, t. 1, s. 268.

17 Tamże, s.268.

18 Relacja ustna A. Frydrych, siostry H. ( Fabioli) Frydrych, Iskrzynia 27.06.2005r.

19 API, br. sygn., Księga chrztów Iskrzynia 1945-2005, Nrus series 5,pag.184.

20 AZSI, br. sygn., Dziennik lekcyjny klasy VIII (1981/1982) ,nr 4 na wewnętrznej stronie okładki dziennika lekcyjnego, [b. n. s.].

21 Relacja ustna Z. Kurcoń, matki B. Kurcoń, Iskrzynia, 3. 05.2005 r.

22 List B.Kurcoń do autora pracy, Łopienno, 5 .05. 2005 r.

23 Relacja ustna A. Kurconia ojca B. Kurcoń, Iskrzynia, 3 .05. 2005 r.

24 List B. Kurcoń do autora pracy, Łopienno, 5 .05. 2005 r.

25 API, br. sygn., Księga chrztów Iskrzynia 1945-2005, Nrus series11,pag.174.

26 AZSI, br. sygn., Dziennik lekcyjny klasy VIII (1977/1978),nr 4, s.72; Relacja ustna B. Najbar, Krosno, 4.07.2005 r.

27 J. Lorens, Iskrzynia …,t.1, s. 269-270; Relacja ustna B. Najbar ,Krosno, 4.07.2005 r.

28 Relacja ustna B. Najbar, Krosno, 4.07.2005 r.

29 API, br. sygn., Księga chrztów Iskrzynia 1945-2005, Nrus series 10,pag.185; J. Lorens, Iskrzynia..,t.1, s. 271-272.

30 AZSI, br. sygn. Dziennik lekcyjny kl VIII 1981/ 1982, nr 11, [b. n s.]; J. Lorens, Iskrzynia…,t 1, s.271.

31 List E. Rysz do autora pracy, Nowy Kamień, 7.05.2005 s. 1-2.

32 J. Lorens, Iskrzynia …,t.1, s. 272., List E. Rysz ……, s. 3-4.

33 List E. Rysz…., s. 4.